Отдел "Приходи и администриране на местни данъци и такси"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 ГОДИНА

Уважаеми данъкоплатци,

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) /изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г./ в сила от 01.01.2011 г. Общинският съвет Костинброд определя размера на местните данъци в срок до 31 януари 2018 г. за 2018 година данък върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове:
      – от 01 март до 30 юни 2018г. и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите за цялата година в срок от 1 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
За 2018 година данък върху превозните средства по чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ се плаща на две равни вноски в следните срокове:
      – от 01 март до 30 юни 2018г. и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

На предплатилите за цялата година в срок от 01 март до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
За 2018 г. лицата, които се облагат с патентен данък , подават декларация по чл. 61н, ал. 1 от закона в срок до 31 януари на годината, за която се подава декларация. Непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.

Изчисленият данък се заплаща в следните срокове:
      1. за първо тримесечие – до 31януари;
      2. за второ тримесечие – до 30 април;
      3. за трето тримесечие – 31 юли;
      4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

На предплатилите за цяла година в срок до 31 януари се прави отстъпка 5 на сто.

Можете да заплатите местните данъци и такси по следните начини:
      1.В касата на Община Костинброд, находящ се в гр. Костинброд, ул. „Охрид”№ 1 , ет.1 от 8:00 до 17:00 часа и в кметствата на Община Костинброд;
      2.Чрез EasyPay
      3.С пощенски запис в клоновете на Български пощи ЕАД;
      4.По банков път по посочената Банкова сметка
.

Облужване на физически и юридически лица по ЗМДТ:

І.Прием на декларации по ЗМДТ

ІІ.Административни услуги

III.Обяви и съобщения


16.02.2017

ОБЩИНА КОСТИНБРОД и „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  сключиха договор за инкасиране на местни данъци и такси в пощенските станции.
Считано от 15.02.2017 г. данъчнозадължените лица могат да заплатят:

  • данък върху недвижими имоти;
  • такса битови отпадъци;
  • данък върху превозните средства;
  • патентен данък,

както и дължимите лихви за посочените задължения в над 2290 пощенските станции на територията на цялата страна.

Станциите на територията на Община Костинброд, в които може да ползвате услугата са: гр. Костинброд, с. Петърч, с. Драговищица, с. Опицвет и с. Дръмша. Информация за останалите пощенски станции работещи по договора може да получите на телефон: 02/ 832 70 37 – Информационен център София област.