Местни данъци и такси – прием на декларации по ЗМДТ

I. При деклариране на недвижим имот от физически лица:

Декларацията се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от:

  • придобиване
  • издаване на Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация за новопостроени сгради;

При придобиване на имоти по наследство – декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството.
При промяна на обстоятелствата по дадена декларация същите се декларират в нова декларация в 2-месечен срок.
Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот, ползва всички останали съсобственици/ползватели.
За всеки имот се подава отделна декларация.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2. Документ за собственост /копие/
3. Удостоверение за наследници /при наследство/
4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/
6. Пълномощно /при необходимост/

II. При деклариране на недвижим имот от юридически лица:
Декларацията се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от придобиването, съответно учредяване право на ползване.
При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.
За всеки имот се подава отделна декларация.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
3. Документ за собственост /копие/
4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
5. Пълномощно /при необходимост/

 

Забележка: От 01.07.2011г. фирма собственик, съответно носител на ограничено вещно право попълват декларация само по чл.14 от ЗМДТ, като в нея се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка.

III. При подаване на декларация за облагане с данък върху наследствата

Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство от наследниците, заветниците или техни законни представители.
Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството.
За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6- месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито.
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ
2. Удостоверение за наследници /при наследство/
3. Пълномощно /при необходимост/
4. Други документи /в зависимост от това, какво включва наследствената маса/
5. Пълномощно /при необходимост/

IV. При подаване на декларация за облагане с данък при придобиване на имущества.
Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.

Необходими документи:

1. Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ
2. Копие от документа за придобиване на имущества.
3. Копие от документ доказващ основание за освобождаване от данък за придобиване на имущества.
4. Пълномощно /при необходимост/

V. При деклариране на придобито моторно превозно средство:
Декларацията се подава в отдел„Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

Декларирането за спиране от движение, за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се удостоверява със служебна бележка от сектор ПП КАТ/ОДП или копие на договора за покупко-продажба.

Необходими документи:

1. Декларация по чл.54 от ЗМДТ /лек автомобил/
2. Декларация по чл.54 от ЗМДТ /без лек автомобил/
3. Документ за придобиване /Договор, Митническа декларация, фактура, превод на оригинален документ за придобиване при внос/
4. Копие от Свидетелство за регистрация І част на КАТ /големия талон/
5. Платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото
6. Копие на платежен документ за платен данък върху превозните средства
7. Копие на Решение на ТЕЛК /за МПС до 117.64 к.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см. или триколка, собственост на лице с намалена трудоспособност 50 и над 50 %/
8. Пълномощно /при необходимост/

VI. Патентен данък
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

Необходими документи:

1. Декларация по чл.61 н от ЗМДТ
2. Копие на документи удостоверяващи причина за облекчение.

VII. При подаване на декларация за намаляване размера на таксата за битови отпадъци /ТБО/
Декларацията по чл.16а от Наредбата на Общински съвет Костинброд се подава в Отдел „Приходи и администриране на местни данъци и такси” в срок до 30 ноември на предходната година за определяне такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци

Декларацията  по чл.18а от Наредбата на Общински съвет Костинброд се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в срок до 31декември на предходната година за имоти, които през следващата година няма да се ползват нито от собственика/фирмата/, нито от друго физическо или юридически лице.
В декларацията се описват всички съсобственици на имота и тя се подписва от всеки един от тях.

Необходими документи:

1.Декларация чл.16а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общинския съвет 
  Декларация чл.18а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общинския съвет 

2. Пълномощно /при необходимост/

Забележка: Органът по приходи има право да изискват и други документи на основание чл. 12 ал.1 ,т.7от ДОПК.

Информацията е актуална към 2018г.