I. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
– Заявление по образец;
– Удостоверение за наследници/при необходимост/;
– Техническа характеристика на имота /за зем. земи и гори/;
– за фирми за нежилищни имоти – декларация по чл.14 от ЗМДТ;
– За незавършено строителство – документ, удостоверяващ степента на завършеност, декларация по чл.14 от ЗМДТ;

ТАКСА:

Физически лица

Юридически лица

обикновена услуга /за 14дни/

15.00 лв.

15.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

22.50 лв.

22.50 лв.

експресна услуга
/в рамките на работния ден/

30.00 лв.

30.00 лв.

 

II. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО
– Искане по образец;

ТАКСА:

 

 

обикновена услуга /за 7 дни/

 

10.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

 

15.00 лв.

експресна услуга /в рамките на работния ден/

 

20.00 лв.

 

III. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ
– Искане по образец;

ТАКСА:

 

обикновена услуга /за 7 дни/

10.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

15.00 лв.

експресна услуга /в рамките на работния ден/

20.00 лв.

 

IV. ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМДТ
– Искане по образец;

ТАКСА:

 

обикновена услуга /за 7 дни/

5.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

7.50 лв.

експресна услуга /в рамките на работния ден/

10.00 лв.

 

V. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
– Искане по образец;
ТАКСА: 2 лева експресна услуга /в рамките на работния ден/

 

VI. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛАТЕН ИЗИСКУЕМ ДАНЪК МПС
– Искане по образец;

ТАКСА:

 

обикновена услуга /за 7 дни/

10.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

15.00 лв.

експресна услуга /в рамките на работния ден/

20.00 лв.

 

VII. ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА
– Искане по образец;

ТАКСА:

 

обикновена услуга /за 7 дни/

10.00 лв.

бърза услуга /за 3 дни/

15.00 лв.

експресна услуга /в рамките на работния ден/

20.00 лв.

Забележка: Органът по приходи има право да изискват и други документи на основание чл. 12 ал.1 ,т.7от ДОПК.
Информацията е актуална към 2018г.