Адрес: гр.Костинброд, ул.„Охрид” № 1 

Телефони за контакти:  
Началник отдел МДТ – тел.: 0721/ 66445, 68732
Каса – тел.:0721/ 60114, 68731

Гл. инспектор МДТ – тел.: 0721/ 66445, 68732
Гл. специалист МДТ – тел.: 0721/ 68730
Ст. експерт МДТ – тел.: 0721/ 68730

E-Mail: mdt_kbrod@abv.bg