17.11.2023
СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Докладна записка относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в ЦИУГ на община Костинброд, ул. „Охрид“ № 1 или на e-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com

Съдържание на документацията:

Дата на откриване: 17.11.2023 г.

Дата на приключване: 17.12.2023 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Трайко Младенов – кмет на община Костинброд

Лице за контакти: Теодора Гогова – заместник кмет на община Костинброд

 

10.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Докладна записка относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в ЦИУГ на община Костинброд, ул. „Охрид“ № 1 или на e-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com

Съдържание на документацията:

Дата на откриване: 10.11.2022 г.

Дата на приключване: 10.12.2022 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Трайко Младенов – кмет на община Костинброд

Лице за контакти: Теодора Гогова – заместник кмет на община Костинброд

 

03.11.2021
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН СМЕТКА 2021 В ПЕРИОДА 01.01.2021-30.09.2021Г.

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2022г.

02.11.2020
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН СМЕТКА 2020 В ПЕРИОДА 01.01.2020-30.09.2020Г.

ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2021г.

02.12.2019
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН СМЕТКА 2019 В ПЕРИОДА 01.01.2019-30.11.2019Г.

15.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ
Относно: Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2020г.

09.12.2015
ОБЯВЛЕНИЕ Относно:Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия през 2016г.